Procedury dopuszczania przedsiębiorców do kopania grobów i regulamin kopania grobów na cmentarzu parafialnym w parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach

 1. Do kopania grobów na terenie cmentarza parafialnego uprawniony jest każdy wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych.
 2. Wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych, który zamierza świadczyć usługi na terenie cmentarza, zobowiązany jest powiadomić zarządcę cmentarza  , przedkładając w formie odpisu dokumenty potwierdzające wpis do ewidencji działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług .
 4. Osoby i podmioty kopiące groby zobowiązane są do:
  1. Przestrzegania przepisów bhp przy prowadzonych robotach;
  2. Zabezpieczenia rejonu prowadzenia robót przed dostępem osób przypadkowych;
  3. Kopania grobu w miejscu i w sposób wskazany przez dozorcę cmentarza;
  4. Wykonanie grobu zgodnie z wymiarami określonymi przez prawo i zarządcę cmentarza;
  5. Wyłożenia miejsca odkopu gruntu z kopanego grobu folią lub innymi materiałami zabezpieczającymi przed zanieczyszczeniem;
  6. Uporządkowania miejsca prowadzenia robót wraz z terenem przyległym, po zakończeniu prac;
  7. Zgłoszenie odrębnie u dozorcy cmentarza faktu zakończenia kopania i zamknięcia grobu;
 5. Na cmentarzu parafialnym Parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach dozorcą cmentarza jest p. Benon Drzycimski /Radny Parafialny/.
 6. Osoby i podmioty kopiące grób ponoszą odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w związku z wykonywanymi robotami do czasu odbioru zamkniętego grobu.
 7. Kopanie grobu ziemnego i otwieranie grobowców może się odbywać zasadniczo w dniu planowanego pogrzebu lub ekshumacji. Zarządca cmentarza może wyrazić zgodę na kopanie grobu w przeddzień planowanego pochówku.
 8. Organizacja pogrzebu pozostaje po stronie uprawnionego do tego podmiotu.
 9. Organizatorzy pogrzebów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 10. Prawo do dysponowania grobem pozostaje po stronie osób, którym ono przysługuje zgodnie z regulacją przepisów prawa państwowego.
 11. Użycie grobu do ponownego pochówku regulują obowiązujące przepisy prawa państwowego.